Liqway integritetspolicy

Trygghet är viktigt för oss på Liqway och här beskrivs hur vi både lagligt och på ett säkert behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i dessa riktlinjer. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss på gdpr@liqway.com. Du har också alltid rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen www.datainspektionen.se eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Liqway behandlar dina personuppgifter så här

Dessa riktlinjer beskriver Liqways behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Liqways tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Liqway är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur kan vi inom Liqway få dina personuppgifter?

Liqway samlar in personuppgifter om dig exempelvis när du lämnar intresseanmälan för en ledig tjänst via Liqway.se samt gör en beställning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Liqway behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna hantera returer och reklamationer samt skicka varor till dig som kund.

Varför behandlar Liqway uppgifter om dig?

Liqway behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. I huvudsak för att fullgöra våran försäljning gentemot dig och ha en välfungerande support.

När har Liqway rätt att behandla dina personuppgifter?

För att Liqway ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en så kallad laglig grund. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av data kan även grundas på intresseavvägning.
I vissa fall kan Liqway behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Liqway och Liqway personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Liqway. Uppgifter vidarebefordras till tredje part bara om detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag eller förordning.

Hur skyddas dina uppgifter?

Liqway värnar om din integritet. Liqway arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Liqway sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.